Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu pod działalność gospodarczą znajdującego się na terenie nieruchomości położonej w Działdowie przy ulicy Jagiełły 13

utworzone przez | paź 14, 2020 | Aktualności

REGULAMIN PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU

Miejski Dom Kultury w Działdowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu pod działalność gospodarczą znajdującego się na terenie nieruchomości położonej w Działdowie przy ulicy Jagiełły 13, na okres 3 lat począwszy od 01.11.2020 roku, z możliwością przedłużenia trwania umowy o kolejne 3 lata.

cena wywoławcza czynszu wynajmu netto/miesiąc: 1 033,50 zł

§1

Informacje o nieruchomości

1. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miasta Działdowo i została oddana w użyczenie Miejskiemu Domowi Kultury na okres 3 lat.

2. Lokal pod działalność gospodarczą znajduje się na terenienieruchomości położonej
w Działdowie, na działce oznaczonej numerem 997, o łącznej pow. 1306m²,

3. Lokal składa się z części usługowej, zaplecza oraz toalety o łącznej powierzchni 34,45m2.

4. Nieruchomość, w której znajduje się lokal, jest obecnie wykorzystywana jako siedziba Miejskiego Domu Kultury w Działdowie.

5. Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej od strony ulicy Władysława Jagiełły oraz ulicy Pocztowej.

6. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona hipoteką ani innymi ciężarami poza użyczeniem na rzecz Miejskiego Domu Kultury.

§2

Cel przetargu

Celem przetargu jest:

  1. wybór najkorzystniejszej oferty gwarantującej zagospodarowanie nieruchomości opisanej w pkt 1 niniejszego regulaminu w celu prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej lub handlowej zgodnie z ich zakresem określonym w niniejszym ogłoszeniu oraz umowie.
  2. umowa najmu zostanie zawarta z dniem 1.11.2020 r. z podmiotem na okres 3 lat,
    z możliwością przedłużenia trwania umowy na kolejne 3 lata.

§3

Warunki przetargu

1. Przetarg jest przetargiem nieograniczonym.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie kompletnej oferty w terminie
i miejscu określonym w pkt. 4 regulaminu.

§4

Oferta przetargowa i kryteria jej oceny

1. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie najpóźniej do dnia 23.10.2020 roku do godziny 14.00 w siedzibie MDK w Działdowie, przy ul. Wolności 64, w biurze MDK. Koperta powinna być opatrzona zwrotem „Przetarg na wynajem lokalu przy ul. Władysława Jagiełły 13”

2. Oferta powinna zawierać :

– imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot potwierdzone stosownym zaświadczeniem związanym z formą prawną prowadzonej działalności.

– datę sporządzenia oferty,

– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

– oferowany czynsz netto nie niższy od wywoławczego,

– szczegółowa koncepcja wykorzystania przedmiotu najmu, ze wskazaniem przeprowadzenia koniecznych prac adaptacyjnych dostosowujących nieruchomość do przedmiotu proponowanej działalności przez najemcę – prace adaptacyjne przeprowadzane przez najemcę na jego koszt.

– oświadczenie oferenta zawierające zobowiązanie, że w przypadku wybrania jego oferty będzie on realizował inwestycję zgodnie z przedstawioną koncepcją, a ewentualne odstępstwa od niej będą możliwe jedynie za zgodą Wynajmującego.

– aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z właściwego dla oferenta rejestru, (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jak również jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, o których mowa w art. 33¹ KC).

– oświadczenie o zapoznaniu się ze wzorem umowy najmu nieruchomości oraz oświadczenie zgody na postanowienia w/w umowy.

– podpis oferenta

3. Nieruchomość może być wykorzystywana na następującą działalność: usługi, handel

§5

  1. Przetarg ma na celu wybranie najkorzystniejszej oferty wg nw. kryteriów i ich procentowych wag:

– zaoferowana cena netto za każdy miesiąc najmu: – 100 %

  1. Przetarg wygra oferta, która uzyska największą sumę punktów, obliczonych wg poniższych zasad:

(cena danej oferty : cena najwyższej oferty) x 100 x 1

Pozostałe informacje :

1. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach wynikających z odpowiedniego zastosowania przepisów rozdziału 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

2. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu : 26.10.2020 r. do godz. 12.00

3. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 27.10.2020 r. w siedzibie MDK w Działdowie przy ul. Wolności 64

4. Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 28.10.2020 r. o godz. 12.00 w Miejskim Domu Kultury w Działdowie ul. Wolności 64.

6. W przypadku złożenia równorzędnych ofert zorganizowany zostanie dodatkowy przetarg ustny (licytacja) ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty

7. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

8. Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu, jeżeli osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w siedzibie MDK w Działdowie przy ul. Wolności 64 najpóźniej do godz. 12.00 w dniu 29.10.2020 r. W tym przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy
z oferentem, który złożył kolejną najwyższą ofertę.

9. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie MDK przy ul. Wolności 64
w Działdowie, tel. (23 697 2192)

10. Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie MDK w Działdowie i opublikowano na stronie internetowej MDK w Działdowie oraz BIP.

UMOWA NAJMU >>> (wzór)

Facebook

Pin It on Pinterest

X
Skip to content