Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności Miejskiego Domu Kultury w Działdowie

Miejski Dom Kultury w Działdowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy strony internetowej Miejskiego Domu Kultury w Działdowie.

Data publikacji strony internetowej: 2011-03-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-10.

Status pod względem zgodności z ustawą internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  Wyłączenia i ułatwienia
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych i słabosłyszących
 • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów
 • Linki, prowadzące do serwisów zewnętrznych, w zdecydowanej większości otwierają się w nowym oknie
 • Strona internetowa nie ma mapy strony
 • Informacje zamieszczone na stronie są na bieżąco aktualizowane
 • Strona częściowo spełnia wymogi techniczne, dotyczące dostępności, może się więc zdarzyć, że nie zawsze to osiągniemy
 • Poruszanie się po stronie jest możliwe za pomocą myszy
 • Informacje na stronie są czytelne, z zachowaniem odpowiedniego formatowania Użytkownik może skorzystać z łatwo dostępnych przycisków, aby zwiększyć rozmiar czcionek oraz kontrast wyświetlania Strona ma wysoki kontrast tekstu do tła. Dzięki temu informacje są czytelne, dla osób słabiej widzących
 • Dane zamieszczone na stronie są zrozumiałe oraz formatowane zgodnie z zasadami dostępności
 • Strona internetowa posiada dostęp z poziomu urządzeń mobilnych
 • Linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w większości w nowym oknie.
 • Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych danej przeglądarki.
 • Istnieje możliwość powiększenia podglądu strony.
 • Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności Deklaracja została sporządzona dnia: 2020-09-21 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-03 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Informacje zwrotne i dane kontaktowe Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karol Wrombel E-mail: biuro@mdkdzialdowo.pl Telefon: 23-697-21-92 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.< Dostępność architektoniczna

  Budynek Miejskiego Domu Kultury przy ul. Wolności 64 Wejście główne do budynku dla interesantów i uczestników zajęć, znajduje się od ulicy Wolności. Drugie wejście (służbowe) jest z tyłu budynku, od strony parkingu. Dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich MDK wyposażony jest w schodołaz, obsługiwany przez pracowników MDK. W budynku znajduje się winda. Budynek posiada dwa piętra, na które można się dostać schodami lub windą. W holu budynku znajduje się tablica informacyjna, mówiąca o działalności Miejskiego Domu Kultury. Na każdym piętrze znajdują się toalety, również przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na terenie obiektu znajduje się parking, z miejscami dla osób niepełnosprawnych (jedno przy wejściu głównym i dwa za budynkiem). Niezbędnych informacji udzielają wszyscy pracownicy MDK. Do MDK można wejść z psem przewodnikiem. Nie mamy oznaczeń w Alfabecie Braillea.

  Budynek Miejskiego Domu Kultury przy ul. Jagiełły 13 Wejście główne dla interesantów i uczestników zajęć, znajduje się od strony ulicy Jagiełły. Drugie wejście znajduje się od strony ulicy Pocztowej i przeznaczone jest dla uczestników zajęć sekcyjnych. Trzecie wejście przy ul. Pocztowej, jest z tyłu budynku (służbowe). Do głównego wejścia prowadzą schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych. W środku znajdują się dwie klatki schodowe oraz winda. Budynek posiada jedno piętro. Na każdym piętrze znajdują się toalety, również przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Niezbędnych informacji udzielają wszyscy pracownicy MDK. Do MDK można wejść z psem przewodnikiem. Nie mamy oznaczeń w Alfabecie Braillea. Budynek nie posiada parkingu dla interesantów.

Facebook

Pin It on Pinterest

X
Skip to content