KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych osobowych w Miejskim Domu Kultury w Działdowie oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Działdowie, który reprezentuje Dyrektor, tel. 23 697 21 92, adres: ul. Wolności 64, 13-200 Działdowo, e-mail: mdkdzialdowo@wp.pl
2. Wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Miejskiego Domu Kultury w Działdowie – Izabela Kraśniewska dostępna jest pod adresem e-mail: ikrasniewska.oda@wp.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zadań statutowych Miejskiego Domu Kultury i innych prawnych obowiązków, jak również w celach promocyjnych – dokładne cele zostaną określone każdorazowo w zgodach bądź umowach.
4. Przetwarzamy dane na podstawie obowiązującego prawa – głównie na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych przepisów prawa, jak również na podstawie zawartych umów i pozyskanych zgód.
5. Zebrane dane osobowe będą przekazywane odpowiednio:
a. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
b. służbom ratowniczym i medycznym w uzasadnionych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia,
c. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa jak również innym podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym instrukcją kancelaryjną.
7. Każda osoba, której dane dotyczą, rodzic/prawny opiekun uczestnika zajęć, ma prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
a. dostępu do treści swoich danych i danych dziecka (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
b. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); dostępu oraz prawo do żądania sprostowania
c. usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
d. ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
e. przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
f. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia spraw w Miejskim Domu Kultury w Działdowie, przy czym podanie danych jest:
– obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa;
– dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
11. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
12. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa oraz z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook (dane przetwarzane na podstawie zgody). Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Facebook

Pin It on Pinterest

X
Skip to content