REGULAMIN IMPREZY „676 URODZINY DZIAŁDOWA” dn. 13-15.08.2021

1. Impreza odbywa się w dniach 13-15.08.2021 r. w Parku Honorowych Dawców Krwi
w Działdowie.

2. W dniu 13 sierpnia impreza rozpoczyna się o godz. 19.30 a wejście możliwe jest wyłącznie za okazaniem bezpłatnej wejściówki. Osoby dysponujące wejściówką dla osób zaszczepionych są dodatkowo zobowiązane do okazania paszportu covidowego lub stosownego zaświadczenia o pełnym zaszczepieniu bądź przebytej chorobie.

3. W dniach 14 i 15 sierpnia impreza rozpoczyna się o g. 17.00 wejście na teren imprezy odbywa się bez wejściówek ale obowiązuje limit publiczności – 250 osób niezaszczepionych i 750 osób zaszczepionych – decyduje kolejność przybycia.

4. Publiczność ma wstęp na teren imprezy 30 min przed rozpoczęciem pierwszego koncertu dnia
i przebywać tam może do zakończenia imprezy, a następnie powinna bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy.

5. Nie będą wpuszczane na imprezę lub zostaną z niej usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie, legitymowania (lub nie posiadają dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości), przeglądania odzieży i /lub bagażu.

6. Osoby obecne na imprezie muszą być wyposażone w maseczkę ochronną i mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać regulaminu imprezy.

7. Osobom obecnym na imprezie zabrania się w szczególności wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów w puszkach lub opakowaniach szklanych.

8. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione.

9. Dozwolone jest spożywanie napojów w tym napojów alkoholowych sprzedawanych na terenie imprezy i w miejscach do tego wyznaczonych

10. Zabrania się niszczenia zieleni, tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy oraz wzniecania ognia, używania wyrazów i wyrażeń niecenzuralnych, wznoszenia okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obscenicznych, obraźliwych lub poniżających osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.

11. Osoby znajdujące się na imprezie, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane albo nie będą przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu będą usunięte z imprezy.

12. Organizatorzy, wykonując postanowienia niniejszego regulaminu, działają poprzez pracowników ochrony stanowiących służbę porządkową organizatora imprezy, której powierzone zostaną obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy

13. Podczas imprezy przestrzegane będą ograniczenia oraz zasady sanitarne obowiązujące
w dniu wydarzenia, co może powodować konieczność okazania dodatkowych dokumentów w tym testu antygenowego, dowodu pełnego zaszczepienia przeciw Covid-19 lub zaświadczenia o przebytej chorobie.

14. Impreza w dniu 13 sierpnia jest dedykowana osobom powyżej 10 roku życia a koncerty
w dniach 14 i 15 sierpnia, rozpoczynające się po godz. 20.00 osobom powyżej 12 roku życia lub pod opieką dorosłych.

15. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz rejestracji dźwięku i obrazu.

16. Wstęp na imprezę oznacza zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych wydarzenia w prasie, portalach internetowych i mediach społecznościowych.

Facebook

Pin It on Pinterest

X
Skip to content