Zaproszenie do składania ofert na dostawę wielkoformatowego plotera drukująco-tnącego

utworzone przez | paź 20, 2020 | Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Na dostawę wielkoformatowego plotera drukująco-tnącego

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z Regulaminem uruchamiania zamówień do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Miejski Dom Kultury w Działdowie

ul. Wolności 64
13-200 Działdowo

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienie jest dostawa kompletnego, fabrycznie nowego wielkoformatowego plotera drukująco-tnącego firmy ROLAND o symbolu SG2-300
z kompletem akcesoriów, instalacją, szkoleniem oraz gwarancją. W kwocie końcowej muszą być uwzględnione następujące elementy:

 1. Transport i instalacja urządzenia
 2. Szkolenie pracowników przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego
 3. Komplet 4 tuszy + Cleaner
 4. Oprogramowanie urządzenia z bezterminową licencją
 5. Rolka folii do druku
 6. Nawijarka
 7. Gwarancja minimum 24-miesiące
 1.  Opis sposobu przygotowania oferty.
 1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym. Na ofertę składają się: wypełniony formularz ofertowy oraz wszelkie pozostałe wymagane dokumenty.
 2. Wymagania podstawowe:
 1. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w maksymalnie dwóch konfiguracjach sprzętowych (wariantach)
 2. oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
 3. oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,
 4. upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 6. zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

2)   Forma oferty:

 1. ofertę należy złożyć Zamawiającemu w zaklejonej kopercie podpisanej „Konkurs ofert na dostawę plotera Roland SG2-300” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: mdkdzialdowo@wp.pl. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Ofertę należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty,
 2. ofertę wraz z załącznikami należy wypełnić komputerowo w języku polskim, następnie podpisać ją przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz
 1. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503):
 1. Wykonawca może zastrzec w ofercie stosownym oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności,
 2. w sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty,
 3. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł oraz wykazał stosownym oświadczeniem, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 4. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia/ konsorcjum.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące wymagania:

 • Oferta jest składana przez lidera konsorcjum,
 • użytkownik w pierwszej kolejności wskazuje profil Wykonawcy będącego liderem konsorcjum. W trakcie wypełniania oferty musi wskazać dane pozostałych podmiotów będących członkami konsorcjum.
 • Członkowie konsorcjum mogą być zmienieni/dołączeni/usunięci na każdym etapie tworzenia oferty.
 • Każdy członek konsorcjum musi posiadać konto użytkownika. Wykonawca może być wskazany jako członek konsorcjum tylko wtedy kiedy posiada założony profil Wykonawcy
  (z dopuszczeniem założenia tego profilu na innym użytkowniku).
 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 30.10.2020 roku do godziny 12.00. Oferty które wpłyną po tym czasie nie będą rozpatrywane.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 3.11.2020 roku
  o godzinie 12.30
 3. Okres gwarancji udzielony na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące, liczone od daty odbioru końcowego.
 4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o związaniu ofertą na okres 30 dni.
 5. Opis sposobu obliczenia ceny.
 1. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest ryczałt. Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna wycena, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.
 2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie. Cena musi zawierać koszty udzielenia gwarancji, serwisów w okresie gwarancyjnym (z wyłączeniem kosztów części i materiałów eksploatacyjnych wymagających okresowej wymiany zgodnie z warunkami określonymi przez producenta), dostarczenia, uruchomienia i instruktażu z obsługi sprzętu.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do przewidzenia wszystkich okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia,
 5. Cena powinna być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 0,5 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. Cena musi zawierać należny podatek VAT.
 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty.
 2. Cena –100%
 3. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
 4. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach:

poniedziałek – piątek od godz. 7:00 do godz. 15:00,

 1. Porozumiewanie następuje drogą elektroniczną pod adresem e- mail: mdkdzialdowo@wp.pl
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego wyżej wskazaną drogą
  o wyjaśnienie treści ogłoszenia/ zaproszenia, warunków uczestnictwa
  w postępowaniu. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień.
 3. w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia/ zaproszenia, warunków.
 4. jeżeli w wyniku zmiany o której mowa w ppkt 4) jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, niezwłocznie zawiadamiając Wykonawców.
 1. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
 1. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający poinformuje o formalnościach związanych
  z podpisaniem umowy o treści zgodnej ze wzorem załączonym do warunków uczestnictwa w postępowaniu,
 2. Zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do warunków uczestnictwa w postępowaniu,
 3. Termin podpisania umowy będzie przypadał na maksymalnie siódmy dzień po wysłaniu wezwania do Wykonawcy o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 4. Nie stawienie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co skutkować będzie wyborem kolejnej oferty.
 5. Zamawiający zastrzega prawo do negocjacji umowy przed jej podpisaniem
  w niezbędnym zakresie.
 6. Dostarczenie sprzętu powinno nastąpić w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.
 7. Cena zostanie zapłacona w terminie 7 dni od podpisania protokołu dostarczenia i uruchomienia sprzętu oraz przeprowadzenia szkolenia.
 8. Wzór umowy, jaką Zamawiający zamierza zawrzeć z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik do niniejszych Warunków uczestnictwa w postępowaniu.
 9. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyny.
 10. Zamawiający informuje, że oferty powyżej 45.000 zł brutto będą odrzucane.
 1. Informacja o wykluczeniu
 1. Zamawiający informuje, że wykluczeniu podlegać będą oferty nie zawierające wszystkich elementów wymaganych przez zamawiającego.
 2. Zamawiający informuje, że wykluczeniu podlegają oferenci, wobec których toczą się postępowania sądowe  powództwa Zamawiającego a także te podmioty które są dłużnikami Zamawiającego.
 3. Podwykonawstwo

1)  Zamawiający informuje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,

2)  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

>>> Zaproszenie do składania ofert

Załączniki:

>>> Formularz oferty do wypełnienia

>>> Wzór umowy.

Facebook

Pin It on Pinterest

X
Skip to content